مسکه بدست آمده ازدوغ ترش صلح

0 257

 /رووف لیوال

بعدازشش دورمذاکرات بین امارت طالبان ونماینده ی باصلاحیت امریکا درقطربه مواردذیل توافق صورت گرفت :

الف : طالبان این را می پذیرند که منبعدبرضد امریکا، غرب وسایر کشورها حمله هاراانجام نمیدهند ،ولی درداخل افغانستان حمله برضدمکاتب ، مساجد ،مردم ملکی وموسسات عام المنفعه حق مسلم آنهاست .

ب : زمانیکه ضرب الاجل خروج نیرو های امریکایی تعیین شد ،همان وقت درمورد آتش بس زمزمه خواهد شد.

ج:  نیرو های امریکایی مردم افغانستان را مانند ګذشته وجاری ،از طریق (درون) بمباردمان نموده میتوانند واګر درنتیجه آن سهواًکدام طالب به قتل میرسد ، عواقب آن بدوش امریکا خواهد بود.

د: طالبان کرام ،حق دارندباهرکافرلعین به مفاهمه ومذاکره بپردازند ، ولی چنین مذاکره را با مسلمان بالاخص باافغان (تاکه خرسیاه هنګ نزند) انجام نمیدهند .

ه :  یونیفورم عسکری که دراردوی ۲۰۰کشورجهان پوشیده میشود ، حرام قطعی بوده ، اردوی افغانستان آنرا پوشیده نمیتواند وهم 4 اصولنامه عسکری سابقه سند کفری ومربوط به نظام شاهی است وبا تسلیحات ، همه ی آنها باید ازبین برود .

و :  طالبان میتوانند درصورت نشان دادن چراغ سبزبه خواهشات خلیلزاد ، هرمقداردالری که خواسته باشند ، جهت معشیت خود از لوژستیک امریکایی دردوحه الی سال2024اخذ نمایند ، که حلال مطلق است .

ز: طالبان تلاش های مخالفین غنی را ستایش نموده ، اګرحامدکرزی ویارانش این نظام رامفلوج بسازد، برای آنها عفو عمومی جاری ودارایی های شان که از طریق فساد بدست آورده اند ، مصوون میباشد.

ح :  مرگ اخوانی های چون محمد مرصی مارا برضد دیکتاتور ها کدام انگیزه تحریکی نمیدهد ، زیراحکومت مصرفعلاٌ ازجمله ی اقمار روسیه است ، که ما نمیخواهم به اینطور مناسبات خودراباایشان مکدر بسازیم.

Leave A Reply