ترس ترمپ ازسرنوشت داکتر برایدن در خروج ازافغانستان

0 281

/عبدالرووف لیوال

ایالات متحده ی امریکا بخاطراینکه به شکل ابرومندانه ازافغانستان خارج شود وقشون شان به سرنوشت داکتر برایدن مواجه نشود ، نظر به قراین ذیل درروند مصالحه وقت کشی مینمایند:

الف :مایک مورل معاون سازمان جاسوسی ایالات متحده ی امریکا(C.I.A)اذعان داشته است که {گفتگوهای کنونی میان امریکا وطالبان نوعی بازی ایست که طراحی شده تابراحتی راه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان رافراهم سازند}

ب : علت اینکه ترامپ درملاقات اخیربا عمران خان به ارتباط قضیه افغانستان ونرم شدن روابط شان کنار آمد به باور کارشناسان نظامی اینست که تجهیزات مهم امریکایی با پرسونل آن به شکل محفوظ از افغانستان به کشتی های امریکایی صورت گیرد تاباشد به سرنوشت صد سال پیش داکتر برایدن انگلیسی دچار نشوند.

ج :جابجایی نیروهای تازه دم داعشی درشرق افغانستان هم حیثیت ژاندرام طروقی رابخود گرفته ، تا قسماٌ فعالیت های عمده ی طالبان را تحت مراقبت داشته باشند.

د :استحکام هرچه بهترامنیتی پایگاه بگرام ازجانب امریکایی ها، که درین تازگی هاصورت گرفت ، نیز به این موضوع ارتباط داشته میتواند.

ه : نیروهای امریکایی بعضی از تجهیزات سنگین ومهم نظامی خود را تخریب می نمایند ، تامبادا درهنگام برآمدن به دست مخالفین نیافتد وبرضد خود شان استعمال نشود.

و : ملاقات عمران خان با ملا هیبت الله رهبر طالبان که عنقریب صورت خواهد گرفت .

ز: پَتَکه (غُرزدن) بی موقع ،غیر اخلاقی ترامپ درهنگام ملاقات باعمران خان درمورد کُشتن میلیونها انسان ومحو یک خطه ازنقشه ی دنیا بخاطر نشان دادن قدرت به افغانها که هدف اصلی عمران خان بوده ( دربه تو میگویم – دیوار تو بشنو)

دربین مردم ما معمول است که سگ راگفتند چرا هنگام عبور کاروان غَف میزنی ؟ گفت برای اینکه کاروانیان را بترسانم ، برایش گفتند که چرادُمت رابه سرعت شور(تکان) میدهی ؟ گفت بخاطریکه خودم هم میترسم .

عبدالرووف لیوال.

Leave A Reply