بیست و هشت اسد؛ روز استقلال کشور!

0 286

توفیق عظیمی-

بیست و هشتم اسد، حماسه یک روز، افتخار جاویدان، روز استرداد استقلال کشور است، که از آن ۱۰۰ سال میگذرد.

در بیست و هشت اسد نیاکان شجاع، دلیر مردان حماسه آفرین کشور در پی وقوع سه جنگ بنیاد بر انداز با بریتانیای کبیر به بهای خون خودهای جوشان و پاک، قلب های آگنده از غیرت و غرور، سرشار از روح آزادیخواهی جان فدا کردند، قربانی دادند و روح وطن را از اسارت نجات دادند.

بلی استقلال افغانستان به قیمت اندکی بدست نیامده، بلکه استقلال محصول خون بهای غازیان، راد مردان بزرگ و در نتیجه ای قربانی و قهرمانی هزاران هموطن عزیز از سیطره استعمار و استثمار حاصل گردیده که کشورهای دارای استقلال و آزادی فقط به تمامیت ارضی و حاکمیت خویش می نازند و به آن فخر مینمایند و حقاً همین دو ضامن آزادی و استقلال کشورها در جهان شمرده می شود که در نبود تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر ملتی به پیکری اسیر تبدیل میگردند و به بحران عزت و هویت خویش مبتلا می شوند.

ملت ما افتخار دارد که در هر زمان در راه آزادی واستقلال و تمامیت ارضی خویش به پا خاسته که رشادت مجاهدین راه آزادی و سر سپردگان و فرزندان صدیق کشور، استقلال میهن خود را در صفحات زرین تاریخ به جهان تسجیل نموده اند که این بدان منظور است، باید استعمارگران در کُل و به طور اخص کسانی که در فکر ارتکاب اشتباه باشند، ابتداء اوراق زرین آزادی خواهی و استقلال طلبی مردم این وطن را معامله و هضم نمایند و بعداً اقدام به سیطره جویی بر این سرزمین را در سر بپرورانند تا طعم تلخ شکست خود را در این خطه قهرمان پرور، نچشند.

آری! قشون سرخ اتحاد شوروی سابق نیز درس تاریخی خود را در کشور ما گرفت که از عمل نا عاقبت اندیشانه خود به کدام منجلاب گرفتار آمد و دیری از آن نگذشته بود که تروریست پروران بی خرد و تروریستان به این سرزمین قهرمان پرور به سیطره جویی پرداختند که باز هم راد مردان بزرگ و ابر مردان تاریخ به آنان چنان درسی دادند که نیاکان شان به دیگران داده بودند و آنها را همواره به ذلت و خواری مواجه نموده اند.

کنون برماست که با به  ارث بردن ازادی و آزادی خواهی از نیاکان خود در جهت حفظ آزادی، استقلال و تمامیت ارضی خویش مانند گذشتگان، با رشادت و پایمردی و قهرمانی از وجب وجب خاک خود حراست نموده؛ وظیفه ی دینی و ملی خود را در برابر ان اداء نماییم تا باشد به حملات هجومی تروریستان که از طرف استخبارات همسایه های ما سازمان دهی میشود و آنها را همواره گوشت میله تفنگ می سازند، با نیروهای امنیتی خود همکاری نموده تا دست بیگانگان و اجیران مزدور شان را که به اذیت و آزار مردم بیگناه ما آغشته می باشد کوتاه نماییم تا باشد تامین امنیت و فضای صلح و آرامی را در کشور خود هموار سازیم و دشمنان را درس عبرت دهیم و بدانند.

Leave A Reply