ما چرا انتخابات میخواهیم!!!؟ / استاد عارف نظری

0 212

افغانستان کشوریست که اتباع آن همواره  از خلاء مشروعیت سیاسی رنج برده اند. به دلیل عدم توجه به مشروعیت سیاسی از سوی حاکمان و سیاست پیشه های آن در طول چندین قرن گذشته این کشور به بحران های سیاسی و نظامی گوناگونی مواجه بوده است.

در طول صد سال گذشته دید بسته حاکمان و سیاسیون این کشور به قدرت زمینه های حاکمیت مردم را بار ها زیر سوال برده و در نهایت سبب قتل و نابودی دموکراسی را مهیا نموده است . اما سال ۲۰۰۱ بعد از فروپاشی رژیم طالبان و شکل گیری حکومت نوین افغانستان زیر پرچم دموکراسی نکته ای قابل توجه به منظور باز گردانیدن حاکمیت مردم میباشد.

برگزاری انتخابات سال ۲۰۰۴ ،۲۰۰۹ و۲۰۱۴ با تمام مشکلات و نارسایی های آن برای مردم افغانستان یک نوید خوش بوده است زیرا مردم تازه بعد از سال ها جنگ توانستند دموکراسی را تجربه و بر اساس برنامه های کاندیدان و در یک پروسه ملی حاکمیت خود را تمثیل نمایند. امروز بعد از گذشت حدوداً ۱۸ سال از بنیاد نظام مردم سالاری در کشور، مردم افغانستان دستاورد های قابل توجه داشته اند و در مسیر ترقی و همگام شدن با جامعه جهانی در حرکت اند.

امروز برخلاف سال های قبل از ۲۰۰۱ مردم افغانستان از نهاد بنام حکومت برخوردار اند که از ریس دولت تا وزراء به مردم پاسخگو اند بر خلاف آنچه در گذشته وجود داشت . در گذشته ریس دولت یا بر اساس نظام مورثی بر تخت نشسته و خود را قدرت مطلق  می پنداشت یا این که بر اساس کودتا نظام خود را ایجاد میکرد و یا هم از سوی حزب بر سرنوشت ملت مسلط میشد که در آن جایگاه ملت اصلاً مدنظر نبود. امروز ما نهاد های مستقل داریم که ناظر بر حقوق اتباع  و قوانین ملی است به عنوان مثال میتواند از کمیسیون مستقل حقوق بشر و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نام برد.

در تمامی عرصه ها امروز ما شاهد بیشرفت بوده ایم با وجود که زجر های بی شمار را نیز چشیده ایم. امروز ما در سطح کشور های منطقه از آزادی های فردی تا آزادی های چون آزادی بیان ، آزادی رسانه و آزادی انتخاب برخورداریم آنچه که اکثر کشور های منطقه به آن دست نیافته اند. معیاری شدن نظام آموزشی، رشد تکنالوژی فنی بخصوص آزادی های ارتباط جمعی از فبیل شبکه های اجتماعی و همین گونه ایجاد دارالافتاء دینی و معیاری شدن مدارس دینی ، حضور به معنی واقعی زنان در نهاد های گوناگون به خصوص نهاد های عدلی و قضایی از جمله دستاورد های ۱۸ سال تلاش حکومات و مردم افغانستان است.

۱۸ سال مبارزه حاصل عرق ریزی و خون ریزی و قربانی هزاران فرزند این سرزمین به منظور بازگشت حاکمیت مردم به مردم بوده است . ما انتخابات را به منظور تحکیم و نهادینه شدن دموکراسی واقعی و حاکمیت مردم میخواهیم . با برگزاری انتخابات توقع مردم افغانستان این است تا کشور یکبار دیگر به دست چند تن نیفتد تا با سرنوشت مردم معامله بکنند و برای مردم هیچ پاسخگو نباشند. ما انتخابات را به دلیل آنچه گام گذاشتن در کنار جامعه جهانی است تلقی میکنیم. ما میخواهیم تا جهان یکجا مسیر ترقی را بپیمایم و پرچم کشور را در هر جا با فخر و سربلندی به اهتزار در آوریم.

انتخابات خواسته تمامی مردم کشور است ، از مادران که فرزندان شان در راه تحقق حاکمیت مردم در صفوف نیرو های امنیتی جان باختند تا فرزندان یتیم که امروز برای فردای بهتر بیچارگی ها را تحمل میکنند. انتخابات خط قرمز مردم زجر دیده کشور است برای آبادی ، سرفرازی و ترقی . مردم افغانستان هرگز نمی خواهند یکبار دیگر شاهد خلاء قدرت و قدرت نمایی های جناح ها باشند. این ملت است که تعیین سرنوشت میکند و صدای این ملت برگزاری انتخابات است.

Leave A Reply