بررسی واردات افغانستان در دهه آخر/ رخسار ملکزاده

رخسار ملکزاده

0 801

رخسار ملکزاده  

 

چکیده

واردات یکی از جنبه های مهم در اقتصاد یک کشور در کنار صادرات میباشد که هم میتواند به رشد اقتصادی کمک کند و هم اقتصاد را دچار چالش جدی کند. واردات افغانستان طور عمده منسوجات، محصولات نفتی، ماشین آلات و دیگر کالا های سرمایه ای، مواد ساختمانی و مواد غذایی میباشد.

اینجا نیز دو حالت داریم که عبارت از صلی و فرعی میشود.

 • اصلی : واردات افغانستان در دهه آخر چیست؟
 • فرعی : افغانستان چقدر واردات داشته در 5 سال نخست؟
 • فرعی : افغانستان چقدر واردات داشته در 5 سال اخیر؟

اصلی : فرض بر این است که واردات باعث افزایش دادن سهم بازار، جلوگیری کردن از کاهش عواید، فروش کالا و همچنان باعث کم شدن رشد و توسعه اقتصادی کشور ها میشود.

فرعی : فرض بر این است که افغانستان در 5 سال نخست واردات زیادی داشته است .

فرعی : فرض بر این است که افغانستان در 5 سال اخیر واردات را کاهش داده و به افزایش صادرات پیوسته.

افغانستان در چند دهه اخیر بیشتر با زد و بند های سیاسی مقابل بوده که روی اقتصاد این کشور توجه صورت نگرفته است. طبق تحقیقات که روی واردات افغانستان در یک دهه اخیر به صورت مجموعی انجام داده شد به این نتیجه میرسیم که واردات افغانستان در یک دهه اخیر به ۶۷۴۳۷ میلیون دالر میرسد. ظاهرا افغانستان یک کشور وارداتی لقب میگیرد.

واژه کلیدی : بررسی، واردات، افغانستان، در دهه، آخر

 

فهرست مطالب

بیان مسئله. 4

اهداف تحقیق.. 4

سوالات تحقیق.. 4

فرضیه تحقیق.. 5

پیشینه تحقیق.. 5

سازماندهی تحقیق.. 5

مبحث اول : مفاهیم و کلیات.. 6

گفتار اول : مفاهیم. 6

جز اول : مفهوم لغوی واردات.. 6

جز دوم : مفهوم اصطلاحی واردات.. 6

گفتار دوم : کلیات.. 6

جز اول : تاریخچه واردات.. 6

جز دوم : نقش واردات.. 7

مبحث دوم : بررسی واردات افغانستان در دهه آخر. 7

گفتار اول : انواع واردات اجناس افغانستان. 7

گفتار دوم : بررسی واردات افغانستان در دهه آخر. 8

جز اول : بررسی واردات افغانستان در یک دهه. 8

جز دوم : تحلیل واردات افغانستان در دهه آخر. 8

نتیجه گیری.. 10

مؤخذ. 11

 

بیان مسئله

واردات به کالا های که در کشور با کشور های ساخته یا فراهم شده و از راه تجارتی به یک کشور دیگر وارد گردد واردات گفته میشود. واردات یکی از جنبه های مهم در اقتصاد یک کشور در کنار صادرات میباشد که هم میتواند به رشد اقتصادی کمک کند و هم اقتصاد را دچار چالش جدی کند . واردات و صادرات دو عامل مهم در رشد و توسعه اقتصاد یک کشور میباشد و متکی به تجارت خارجی است این دو عامل را نمیتوان جدا از هم دانست و گاهی میتوان گفت به شدت با یکدیگر وابسته هستند.

واردات افغانستان طور عمده منسوجات، محصولات نفتی، ماشین آلات و دیگر کالا های سرمایه ای، مواد ساختمانی و مواد غذایی میباشد.

معمولا چون تهیه پاره کالا برای برخی کشور ها امکان پذیر نبوده یا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد لذا آنان با استفاده از کالا های وارداتی نیازمندی های خود را تامین میکند.

 

اهداف تحقیق

اهداف ما شامل دو نوع هدف است، یکی اصلی دیگری فرعی

 • هدف اصلی تحقیق ما این است که، واردات افغانستان در دهه آخر معلوم شود.
 • هدف فرعی تحقیق ما نیز دو نوع است. که عبارت از :
 1. گراف واردات افغانستان در یک دهه معلوم شود.
 2. نقش و انواع واردات معلوم شود؟

سوالات تحقیق

اینجا نیز دو حالت داریم که عبارت از صلی و فرعی میشود.

 • اصلی : واردات افغانستان در دهه آخر چیست؟
 • فرعی : افغانستان چقدر واردات داشته در 5 سال نخست؟
 • فرعی : افغانستان چقدر واردات داشته در 5 سال اخیر؟

فرضیه تحقیق

اصلی : فرض بر این است که واردات باعث افزایش دادن سهم بازار، جلوگیری کردن از کاهش عواید، فروش کالا و همچنان باعث کم شدن رشد و توسعه اقتصادی کشور ها میشود.

فرعی : فرض بر این است که افغانستان در 5 سال نخست واردات زیادی داشته است .

فرعی : فرض بر این است که افغانستان در 5 سال اخیر واردات را کاهش داده و به افزایش صادرات پیوسته.

 

پیشینه تحقیق

در این باره مقاله های زیادی نوشته شده که هیچ کدام ارقام دقیق را بیان نکرده است، ولی تا کنون در این مورد به شکل مجموعی تحقیق صورت نگرفته که واردات افغانستان در یک دهه اخیر چگونه بوده است ؟ و انشاءالله این تحقیق بنده برای اشخاص که میخواهند بعد از من روی چنین موضوع تحقیق بکنند مفید تمام شود. و یگانه هدف  من در اینجا این است که منحیث یک اقتصاددان و یک شهروند افغانستان بدانیم که افغانستان چقدر واردات و صادرات داشته که روی صادرات بحث های زیادی شده است اما در باره واردات کدام معلوماتی مجموعی در دست ما نیست .

سازماندهی تحقیق

این تحقیق در دو مبحث ترتیب شده است که هر مبحث به دو، دو گفتار و هر گفتار به دو، دو جزء و هر جزء به بخش های گوناگون تقسیم شده است.

 • در این قسمت ما روی مبحث نخست که شامل مفاهیم و کلیات است مختصراً اشاره میکنیم !

مبحث اول : مفاهیم و کلیات

 • در اینجا روی گفتار اول که شامل مفهوم لغوی و اصطلاحی است بحث میکنیم!

گفتار اول : مفاهیم

جز اول : مفهوم لغوی واردات

واردات یک کلمه عربی است که از وارده گرفته شده و به مفهوم کالا های است که از خارج وارد کشور میشود.

جز دوم : مفهوم اصطلاحی واردات

واردات در اصطلاح به عمل خرید کالا از کشور خارجی و ورود آن به قلمرو گمرکی کشور واردات گفته میشود.

 • در این جا روی تاریخچه و نقش واردات بحث میکنیم!

گفتار دوم : کلیات

جز اول : تاریخچه واردات

واردات به انگلیسی (Import) به کالا های که در کشور یا کشور های ساخته یا فراهم شده و از راه تجاری به یک کشور دیگر وارد گردد، واردات گفته میشود. معمولا چون تهیه پاره ای کالا برای برخی کشور ها امکان پذیر نبوده یا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد لذا آنان با استفاده از کالا های وارداتی نیازمندی های خود را تأمین میکنند.

شرایط جوی و وضع آب و هوا از جمله عوامل تعیین کننده ضرورت و میزان واردات است مثلا چون رشد و نمو گیاهان و میوه های گرمسیری یا استوایی برای کشور های مناطق معتدله یا سردسیر امکان پذیر نیست، بنابراین با وارد کردن این گونه میوه ها، نیازمندی ساکنان این کشور ها را تأمین میکند. مسئله  تخصص، کارگر و قابلیت زمین نیز از جمله عوامل موثر در میزان واردات است غالب کشور ها در برابر واردات، کالاهای را که در داخل  تهیه میکند به کشور های دیگر نیز صادر مینمایند و سعی میکند تا میان واردات و صادرات حداقل تعادل مناسبی برقرار باشد و کوشش میکند صادرات شان بر واردات شان فزونی گیرد.

به طور کلی اقتصاد سالم و معقول آن است که صادرات بر واردات فزونی داشته باشد.

  

جز دوم : نقش واردات

تاثیر دو شاخص تجارت خارجی و تولید داخلی بر یکدیگر، میتواند تعیین کننده سیاست های تجاری در زمینه توسعه صادرات یا جایگزینی واردات در اقتصاد کشور ها باشد . از این رو بدون تردید جلوگیری از واردات بی رویه کالا و ورود کالاهای که موجب تضعیف تولیدات داخلی میشود یکی از سیاست های مهم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

موضوع واردات و ترکیب کالاهای وارداتی و تاثیر آن بر توازن پرداخت ها و صنایع داخلی یکی از مباحث مورد مداقه کارشناسان بوده و از این رو بر مدیریت واردات تاکید میگردد.

سوال اصلی اینجا این است که آیا واردات مذموم است؟ ماهیت خود واردات مذموم نیست. این که واردات پیامد منفی برای توسعه دارد یا نه، بستگی به رابطه واردات با بقیه اجزای اقتصاد دارد. و به تنهای واردات هیچ پیامد مثبت یا منفی ای ندارد و باید توجه داشت که توسعه واردات باید به نفع توسعه کشور باشد.

 • در این قسمت روی هدف اصلی ورکشاپ ما بحث میکنیم!

مبحث دوم : بررسی واردات افغانستان در دهه آخر

گفتار اول : انواع واردات اجناس افغانستان

واردات اجناس افغانستان خیلی زیاد است که چند نمونه آنرا بیان میکنیم!

جز اول : نفت ایران : مهمترین واردات افغانستان را نفت و گاز ایران تشکیل میدهد. افغانستان سالانه به ارزش 500 میلیون دالر نفت از ایران خریداری میکند ولی در حال حاضر قیمت آن پایین آمده بخاطر نبود تقاضا افغانستان سالانه به دو میلیون و هفتصد هزار تن نفت نیاز داشته که 18 در صد آنرا از ایران و متباقی آنرا از ترکمنستان، ازبکستان، روسیه و قزاقستان خریداری میکند.

جز دوم : مواد خوراکی : اتاق تجارت و صنایع افغانستان اعلام کرد که در شش سال گذشته میزان واردات اموال پاکستانی از آن کشور به افغانستان کاهش چشم گیری داشته است. افغانستان بیشترین اموال تجارتی و مواد خوراکی خود را از پاکستان وارد میکند ارزش مواد وارداتی از پاکستان در شش سال آخر به 3.8 میلیارد دالر رسیده است.

علت کاهش یافتن واردات افغانستان در اثر جنگ های مرزی و ناامنی ها بوده که باعث کشته شدن 142 نفر در مرز ها شده است.

 

گفتار دوم : بررسی واردات افغانستان در دهه آخر

جز اول : بررسی واردات افغانستان در یک دهه

اقتصاد افغانستان به اثر جنگ های چندین دهه از هم پاشیده بود تا سال 1998 میزان اقتصاد افغانستان تدریجا در حال نزول بود که کشور در این ناحیه شدیدا صدمه دید و سبب فرو رفتگی عمیق در حیات اقتصادی این ملت شد. افغانستان یک کشور وارداتی است که بر اساس آمار وزارت تجارت سالانه 9 در صد صادرات و 91 درصد واردات داشت که افغانستان در سال 2017 بیش از شش میلیارد دالر واردات داشته است.

واردات یکی از جنبه های مهم در اقتصاد یک کشور است که هم میتواند به رشد اقتصادی کمک کند و هم اقتصاد را دچار چالش های جدی کند، در واقع میتوان گفت که هدف از واردات باید رونق دادن به کارگاه ها، کارخانه ها و تامین نیاز های اولیه آن باشد.

افغانستان در دهه آخر بیشتر از کشور پاکستان، ایران، هند و کشور های آسیایی میانه داد و ستد تجارتی داشته که واردات آنها شامل مواد نفتی، ساختمانی و خوراکی اند میزان تجارت افغانستان با کشور های آسیایی میانه سالانه دو میلیارد دالر، با پاکستان بیش از یک میلیارد دالر، با ایران نزدیک به دو میلیارد دالر و با هندوستان 600 میلیون دالر میباشد.

افغانستان در دهه آخر بیشتر وارداتی بوده نسبت به صادرات و دلیل وارداتی بودن آن را ناامنی و جنگ نه  بلکه بسته های سرمایه گذاری دانسته اند.

بر بنیاد آمار های رسمی قبل از ایجاد حکومت وحدت ملی، صادرات افغانستان به 3 در صد و واردات آن به 97 در صد میرسید.

جز دوم : تحلیل واردات افغانستان در دهه آخر

 در این قسمت ما شاهد ارقام واردات در یک دهه اخیر هستیم که از سال 1388 شروع تا سال 1397 ختم میشود.

در سال 1388 و یا 2008 واردات افغانستان به 3020 میلیون دالر میرسید.

در سال 1389 و یا 2009 واردات افغانستان به 3336 میلیون دالر میرسید.

در سال 1390 و یا 2010 واردات افغانستان به 6390 میلیون دالر میرسید.

در سال 1391 و یا 2011 واردات افغانستان به 8932 میلیون دالر میرسید.

در سال 1392 و یا 2012 واردات افغانستان به 8724 میلیون دالر میرسید.

در سال 1393 و یا 2013 واردات افغانستان به 7729 میلیون دالر میرسید.

در سال 1394 و یا 2014 واردات افغانستان به 7723 میلیون دالر میرسید.

در سال 1395 و یا 2015 واردات افغانستان به 6534 میلیون دالر میرسید.

در سال 1396 و یا 2016 واردات افغانستان به 7793 میلیون دالر میرسید.

در سال 1397 و یا 2017 واردات افغانستان به 7256 میلیون دالر میرسید.

نتیجه گیری

افغانستان در چند دهه اخیر بیشتر با زد و بند های سیاسی مقابل بوده که روی اقتصاد این کشور توجه صورت نگرفته است. و بار ها ضربات سیاسی و اقتصادی را خورده است که این وضعیت بحران اقتصادی را بیشتر کرده بود جنگ های پی هم، کشور را به خرابه مبدل کردنِ کاری دشوار تری بود تا به آبادی و پیشرفت یک مملکت و اما بعد از سقوط دوره طالبان کشور آهسته، آهسته دوباره سرو سامان گرفت ولی باز هم افغانستان اشیای مورد نیازش را از کشور های دیگر وارد میکرد و تا کنون وارد میکند.

طبق تحقیقات که روی واردات افغانستان در یک دهه اخیر به صورت مجموعی انجام داده شد به این نتیجه میرسیم که واردات افغانستان در یک دهه اخیر به 67437 میلیون دالر میرسد. ظاهرا افغانستان یک کشور وارداتی لقب میگیرد ولی نظر به گزارش اتاق های تجارت و صنایع افغانستان در سال 1397 خوشبینی های به نظر میرسد که بعد از دهه اخیر واردات کشور از 8 میلیارد دالر به 7 میلیارد دالر کاهش یافته است.

مؤخذ

 1. وزارت تجارت افغانستان
 2. سایت رسمی بانک جهانی
 3. سایت رسمی WiKi Pedia

 

ترتیب دهنده رخسار ملکزاده محصل پوهنحُی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی جهان

 

 

Leave A Reply