احترام به آرای مردم

توفیق عظیمی

0 206

از آنجایکه انتخابات یک پروسه دیموکراتیک و مردم سالار است و از عمده ترین مزایای جامعه مدنی بشکل معقول و قابل قبول اکثریت از جوامع بشری بحساب میاید و دیریست مورد کاربرد جوامع پیشرفته جهان در تعیین مسولین کلان اجتماعی و سیاسی چون پارلمان و ریاست جمهوری وغیره از آن استفاده می برند و نتیجه مطلوب و قابل قبولی را هم در قبال داشته که بر عکس سیستم های مطلقه استبدادی انتقال قدرت بدون خونریزی و مسالمت آمیز صورت میگیرد و مردم با خاطر آرام بدون جبر و اکراه نماینده های اصیل و خدمت گاران صدیق خود را برای مدت معین انتخاب مینمایند و با آنها یکجا بسوی عمران و آبادی کشور و رفاه اجتماعی قدم بر میدارند و ایجاد طبقات حاکم و محکوم جلوگیری میگردد و مسولین به حرف مردم گوش فرا میدهند .

ولی در نظام های خود کامه استبدادی مردم اصلا ارزشی ندارند و هرچه که شاه و شهزاده گان خواستن انجام میدهند و هیچ مانع بر سر راه شان نیست در اصول و اصطلاح مروجه همان قماش نظامها مسولین دست اول واجب الاحترام و غیر مسول اند اما در کشور ما که تازه از چنگال جنگ و خشونت در حال نجات یافتن است و از جانبی عم قسمیکه لازم است این شیوه در بین مردم نهادینه نگردیده و هنوز هم هستن تعدادی از منطق زور و میله تفنگ به آن برخورد میکنند و آنرا بی اعتبار میسازند و حدالمقدور تلاش دارند تا جلو چنین یک پروسه مدنی و انسانی را بگیرند ویا آنرا در نطفه خنثی نمایند و یا لااقل از اعتبار آن با بکارگیری این میتود میخواهند از این طریق نامشروع به اهداف پوچ و ناشایسته شان برسند که نمونه واضع و روشن آن انتخابات قبلی ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۴ و انتخابات پارلمانی در همین سال جاری است که هر دوپروسه بی باور گردیده اند و از هشت میلیون رای دهنده که قبلا امارگیری شده بود در انتخابات ۶ میزان در حدود بیشتر از دو میلیون شرکت نموده اند زیرا مردم بی باور به نتیجه رای خود شده اند که با قبول رسک به مراکز رای دهی میروند ولی رای شان وقع گذاشته نمیشود .

بنا توقع  ما از مسولین کمسیونهای انتخابات و شکایات اینست که اینبار به سرنوشت کشور و مردم بازی نکنند و به رای مردم احترام قایل شوند و با صداقت و امانت داری امانت مردم را به صاحب اش تحویل نمایند و کوشش کنند اعتماد برباد رفته مردم را به این پوسه با نشان دادن صداقت و امانت داری دوباره برگردانند و در تاریخ نام نیک از خود بیادگار گذارند و کاری نکنند که فردا به نزد مردم و تاریخ و خداوند متعال شرمنده باشند و پیامد های خیانت شان مردم و کشور را دچار بحران خدای ناخواسته سازند .

به امید اینکه کار کرد کمسیون های انتخابات و شکایات اسوه حسنه و الگوی قابل پیروی برای آینده گان گردد و با رفتن در بیم مردم شان بعد از ختم کار شان زندگی عزتمند داشته باشند که با سعی و تلاش جلو تقلب را در این روند ملی برای اولین بار گرفته باشند تا دیگر خیانت به رای مردم که امانت است گرفته شود به امید تحقق این آرزو که صداقت را بجای تقلب نهادینه سازند .

Leave A Reply