د چارواکو او کورنو د مالیکینو د پاملرنۍ د پاره/سیدعبیدالله نادر

0 235

د څو کالو راهیسي چې په افغانستان کې ،ډیر بدلونونه راغلي ،او په تیره په کابل کې یو لړ بدلونونه رامینځ ته شوي ، نو د خلکو شمیر د اطرافو د ناامنیو له وجهی په کابل کې زښت زیات شوی ،

د ځینو کورونو مالیکینو دا اوریدلي دي ، چې موسسات او انجیو ګاني د کور د کرايي د پاره ډیرې پیسي ورکوی ، نو له همدې وجهي څخه دوی د خپلو کورونو کرايي دومره اوچتې کړي دي ، چې د کابل ګڼ شمیر اوسیدونکي یې توان نه لري ، دوی اوریدلي دي چې د آسمان نه پیسي اوري ، دا خو د افغانستان خلکو او چارواکو ته ښکاره ده ، چې زښت زیات خلک د ډیرو ستړي او ستومانه هجرتونو څخه بیرته خپل وطن ته راستانه شوي ،او د رسمی دندو له وجهی ، مجبوره دي چې په کابل کې و اوسیږي ،نو دوی د دېر اوچتو کرایو وسه نه لري ، په حقیقت کې خلک په غیر مستقیم ډول د کورونو د مالیکینو له خوا د وطن څخه شړل کیږي ،دښمن هم د دغسي مجبورو خلکو د مجبوریتونو څخه ډول ډول ګټي پورته کوي ،د وېیلوخو دومره شته چې ډیرې پاڼي پرې ډکیدلی شي ،خو ځما هیله د چارواکو څځه دا ده ،چې ډیر ژر او په پوره صلاحیت سره د دې موضوع د حل له پاره لیاره پیدا کړي ، او اوچت ګامونه پورته کړي ،

حافظ وظیفه تو ، دعا ګفتن است وبس

در قید آن مباش که ، نشــــــنید يا شنید

حافظ

Leave A Reply