مصاحبۀ فارسی رو با سید مخدوم رهین

عبدالله فکور

0 295

اکتوبر 28، 2019

یکی از ویب سایت های روسیه به نام فارسی رو (www.farsi.ru) که از جانب دستگاه استخباراتی این کشور اف اس بی (کی جی بی سابق) اداره میشود، به تاریخ 10 اکتوبر سال جاری مصاحبه ی با سید مخدوم رهین سابق وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان انجام داد. این سایت همیش با تجزیه طلبان افغانستان مانند رهین و پدرام و شورای نظاری ها و هر کسی که مخالف پشتون ها باشد، مصاحبه می نماید. سید مخدوم رهین یکی از دشمنان سرسخت موجودیت افغانستان و پشتون شناخته شده و هویت صد در صد ضد ملی و ضد میهنی دارد.  پسر خاله اش آقای رحیم عزیز شخصیت این انسان خاک فروش را خوب به مردم شناختانده است.

سید مخدوم رهین درین مصاحبۀ خود اشرف غنی را به قوم گرائی و تبیعض متهم میسازد. جای تعجب است که چطور یک حامی احمد شاه مسعود و دشمن تمامیت خاک مقدس افغانستان دیگران را متهم به قوم پرستی می نماید. از چندین نفری که به غنی نزدیک اند شنیدم که سید مخدوم رهین چند بار از غنی تقاضای ملاقات نمود اما غنی وی را نپذیرفت. از طریق افراد مختلف به غنی زاری و عذر نمود که اگر او را در جائی خصوصاً سفارت مقرر نماید، در آن صورت به نفع غنی تبلیغ خواهد کرد. لاکن تملق وی جائی را نگرفت و غنی زیر بار نرفت. حالا از همین خاطر است که در روز های اخیر ریاست جمهوری غنی، رهین از وی بدگوئی می کند تا مورد توجه سایر کاندیدان ریاست جمهوری  قرار گیرد و دروازۀ خیانت بار دیگر به رویش باز شود.

همه در افغانستان میدانند که سید مخدوم رهین یک اجنت ایران است و به نفع منافع سیاسی و فرهنگی ایران شب و روز تبلیغ می کند. در سال های که در چوکی وزارت اطلاعات و کلتور تکیه زده بود، کماکان به نفع ایران پایدوی می کرد و اصطلاحات نامأنوس فارسی ایران را داخل دری افغانستان می ساخت.  یک مدتی که در هند سفیر شد، ایران بسیار کوشید که رهین را دوباره به وزارت اطلاعات و کلتور برگرداند. همان بود که حین سفر کرزی خاین به ایران، ایرانی ها چند بوجی دالر را به حامد کرزی دادند که یکی آن رشوه به خاطر دوباره مقرر ساختن سید مخدوم رهین در وزارت اطلاعات و کلتور بود که همانطور هم شد.

سید مخدوم رهین متهم شده است که یک میلیون دالر پول کمکی یونسکو را در جیب زده و اشرف غنی هم ازین موضوع آگاه گردید. یکی از دلایل نپذیرفتن رهین از جانب  اشرف هم همین موضوع بود. سید مخدوم رهین نسبت اعمال ضد منافی اخلاق و تماس با زنان بدکاره  در کابل بسیار بدنام شده است. شاید افرادی مانند عبدالله عبدالله این نوع افراد را قبول کنند، زیرا هر دو  در عیاشی و فحاشی غرق اند.

سید مخدوم رهین درین مصاحبه نسبت انجام بعضی کار های خود مانند آزادی ظاهری مطبوعات لاف می زند. این آزادی ظاهری هنر و ابتکار رهین نبود بلکه زادۀ استعمار غرب است. استعمار غرب  به هر جا که تجاوز می کند، برای فریب مردم مطبوعات همان کشور را نسبی آزاد می سازد که مردم عامه فریب ریا کاری استعمار را بخورند و بگویند که امریکا و یا برتانیه و یا فرانسه برای ما آزادی آورده است. در یک کشور اشغال شده، نه رئیس جمهور، نه وزیر و نه سفیرش شهامت مخالفت با روش ها و تبلیغات  استعماری را دارند. همه امور توسط استعمارگران اداره میشود.

همه مردم به حیرت اند که چرا سید مخدوم رهین که از خانواده سادات است، خاین به افغانستان شده است؟ در هر قوم و طایفه انسان  های شریف و ناشریف وجود دارند. خانوادۀ های سادات، نقیب و حضرت هم از موجودیت انسان های خاین بی نصیب نیستند.

Leave A Reply