نامه سرگشاده ی برزخیان به غنی

عبدالرووف لیوال

0 422

یکی از اعتقادات مسلمانان این است که انسان پس از مرگ به عالم دیگری به نام «برزخ» وارد می‏شود و در آنجا باقی است تا زمانی که «صور» اسرافیل دمیده شود و مردم از قبرها بیرون آیند، آنگاه به عالم قیامت وارد می‏شود.
برزخ به معنای فاصله است. فاصله‏ی بین دو خشکی یا دو آب یا دو چیز دیگر را برزخ گویند.

فاصله ی جدیدیکه از برکت جامعه جهانی وحقوق بشر درافغانستان بوجود آمده آن فاصله ی است میان انسان (افغانی )برزخی وانسان (جهانی) .

عالمی که انسان پس از مردن در آنجا به سر می‏برد، فاصله‏ای است بین عالم دنیا و قیامت، از این رو آن را «عالم برزخ» گویند.

در عالم برزخ برای وجود برزخی انسان، عذاب‏هایی قرار داده شده است.

درعالم برزخی (افغانستان) هم برای مردم برزخی عذاب های ذیل موجود است .

  • عذاب ناکرده های حکومت (ریاست اجراییه ).

  • عذاب انتخابات که برزخیان را از درک سرنوشت نامعلوم عذاب داده ،به مریضی روانی مبتلا ، همه امورات برزخیان فلج ومنتظرصور اسرافیل اند که چه زمانی دمیده میشود.
  • عذاب های گوناگون ازطرف سردمداران پارلمان (غصب زمین ، حق تلفی ، اختلاس ،لت وکوب ترافیک وسربازان ، رشوه دادن ورشوه گرفتن ، مزاحمت درکاروزیروتهدیدش به عدم رای اعتبار ، تا که بالای او کار غیر قانونی راتحمیل نمایند.
  • عذاب شرکت برق ومحتکرین مواد سوخت درزمستان شدید.
  • عذاب انتحار وانفجارکه حتی سقف صدساله ی قبررا ویران وسنگهای لحدرا چنان پرتاب مینمایند که جهان چند برزخی برهم میخورد وفرشته عذاب دهنده هم درحیرت می افتد که کدام برزخی زیر کار اوبوده.
  • عذاب تیکه داران اسلامی (سران تنظیمها) که باخون شهدا تجارت کردند واکنون برگرده ی برزخیان سواروبافشارهنوزهم بنام اسلام از مغز استخوان آنها چربی میکشند.
  • حتی عذاب کرایه ی کابل –هرات شرکت کام ایر که برای برزخیان مژده هست، ازین وجه برزخیان راساٌ بی آنکه برزخ راببینند به قیامت مواجه شده درراه شهید وبه جنت میروند.

نامه ی هذا دردو کاپی به نمایند گی ازتمام برزخیا ن قبر عظیم (افغانستان) پرنت شده ، کاپی اول آن به داکتر غنی وکاپی دوم آن استداعاٌ به اسرافیل (علیه سلام)فرستاده میشود ، تاهرچه زودتر به اذن خداوند (ج) طوله ی خود را پُف نموده .مارا ازین عذابهای دردناک رهانیده تا سرنوشت ما معلوم گردد.

Leave A Reply