درد بزرگ و حس وطن دوستی یک سرباز

نیلوفر مستعد

0 45

 در رسانه های افغانستان قصه و عکس یک سرباز و پسرش نشر شد . حشمت الله ، سربازی که در هلمند وظیفه دارد ، پسرش بیماری گلو دردی داشت و مدتی بود که رنج می برد. حشمت به پسر هشت ساله خود ، عنایت وعده داده بود كه هر وقت به كابل بیاید او را معالجه خواهد كرد. حشمت دو هفته پیش به خانه می آید ، خانواده اش از او استقبال می کنند ، حشمت یک روز بعد برای جراحی پسرش آماده می شود ، او را به شفاخانه منتقل می کند و پس از تشخیص نیاز به عملیات دارد. وقتی حشمت الله پسرش عنایت الله را به اتاق عملیات برد و بیهوش کرد ،از هلمند برای سرباز زنگ میاید که اوضاع خوب نیست ، جنگ است و او باید به کار خود برگردد. حشمت الله پسرش را روی تخت بیماری می بوسد ، جمله ای برای او می نویسد و به هلمند می رود. جمله حشمت برای پسرش اینگونه بود (من به وظیفه برمی گردم ، اوضاع آنجا خوب نیست و به من احتیاج دارند ، خداوند شفا نصیبت کند وظیفه برایم مقدس است  .) فداکاری و عشق حشمت الله به وظیفه و کشورش به رسانه ها رسید و توسط رسانه ها گزارش داده شد. با این اوصاف برخی ادعاهای مبنی بر اینکه سربازان فقط برای پول کار می کنند و هیچ فکر و روحیه دیگری ندارند دروغ ثابت شد . روحیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قوی است و این روحیه برای پول نیست بلکه برای کشور است. این داستان یک حشمت الله بود که رسانه ای شد ، صدها و حتی هزاران داستان وجود دارد که می توان بر روی آنها فیلم ساخت. سربازان ، درهر شرایطی که باشند ، عشق به وظیفه خود را برای استراحت در خانه رها نمی کنند و در هر شرایطی خود را به وظیفه شان میرسانند . نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان وظیفه خود را مقدس تر از هر مسئولیت دیگری می دانند و سوگندی را که برای این کار خورده اند نمی شکنند. ممکن است مواردی از جنگ را دیده باشید که حتی سربازان برای شهادت حاضر هستند ، اما تسلیم دشمنان نشده اند.

وظیفه سربازان مقدس است و آنها آماده هستند تا برای حفاظت از کشور و شهروندان شان فداکاری کنند.

Leave A Reply

Your email address will not be published.