پول کمیشن های صرفیه برق به کجا میرود؟

بلال احمد کابلی

0 46

افغانستان در دو دهه گذشته فرصت های طلایی زیادی برای خود کفایی برق داشت ولی تقرر خادمین کشورهای همسایه به ادارات چون وزارت انرژی و آب، د افغانستان برشنا شرکت و غیره ادارات مربوط سبب شد تا ساخت ساز بندهای آب و فابریکه های تولید برق از طریق بند های آب و شبکه های انرژی آفتابی و بادی به گونه ها و بهانه های مختلف به تعویق افتد و یا هم برای شروع و ادامه کار مشکلات امنیتی ساخت ساز گردد. ولی فعلاً هم فرصت های خوب برای توسعه کارهای به تعویق افتاده وجود دارد که میتوان از آن استفاده بهتر و به جا نمود ولی بد بختانه تزلزل نظام از کم کاری و مدیریت ناسالم سران سبب شده است که همه دست آورده ها تجربه تلخ ناپدید شدن را تکرار کند. و این همه از سبب بی توجهی و غفلت حاکم نظام است، که بدبختانه این همه سبب شده است تا حاکمان نظام خود در فساد و خویش خوری غرق شوند و برای فرار از کشور سرمایه های هنگفت را که از خون ملت بدست آمده با خود به گونه ی انتقال دهد.

چندی قبل باشنده گان ولایت بلخ از افزایش تعرفه برق در این ولایت شکایت کردند و دست به اعتراضات زدند، که چرا فی کیلوات برق در کابل ۲،۵ افغانی و در بلخ ۶،۲۵ افغانی است؟ که بدبختانه د افغانستان برشنا شرکت به این سوال جوابی نداشت.

همه هموطنان عزیز ما معلومات کافی بدست دارند که قیمت فی کیلووات برق که از کشورهای همسایه خریداری می گردد فی کیلوات ۶ سنت است ولی در پایتخت کابل این برق برای بخش رهایشی از ۲،۵ افغانی الی ۱۰ افغانی و بالای بخش تجارتی به قیمت ۱۲،۵ افغانی فی کیلوات به فروش می رسد، در این جا سوال خلق می شود که کمیشن های که از این طریق د افغانستان برشنا شرکت بدست می آورد آیا تمام آن را صرف شبکه سازی، معاشات کارمندان، ضایعات و نو سازی سیستم می کنند و یا بخشی حیف و میل هم میشود؟

بلی!

چندی قبل با همصنفی دوره مکتب که فعلاً در د افغانستان برشنا شرکت کار می کند در این مورد بحث نمودم و پرسیدم که آیا پول کمیشن های فروش برق را بالای بخش های یاد شده مصرف می کنید یا چطور؟

دوست و همصنفی عزیزم با تاسف جواب داد که بلی پول کمیشن ها از طریق رهبری جدید توسط معاش مشاورین و هزاران کارمند جدید که هیچ بخشی را به پیش نمی برد و تمام روز بی کار نشسته اند حیف میل میشود.

وی در این باره از یک نمونه یاد آور شد که در عید قربان معاشات تمام کارمندان تا به روز عرفه به تعویق افتاد و آن هم به این سبب که یک یک ماه معاش اضافی را کمافی سابق برای تمام کارمندان می پرداخت ولی رییس تجارتی آن وخت از امضا آن خود داری نمود، چون تنها معاش هر یک از مشاورین جدید از دوصد هزار الی هشت صد هزار افغانی بود و این تفاوت ۱۵میلیونی را ایجاد نموده و در صورت پرداخت یک ماه اضافه معاش شرکت برشنا را ورشکست می ساخت، به همین ترتیب رئیس جدید د افغانستان برشنا شرکت که یکی از کمپاینران رئیس جمهور غنی می باشد تمام کارمندان دوره مبارزات انتخاباتی را که هیچ کدام آن نه در رشته برق تحصیلات دارند و نه هم تجربه کاری به نام کارمندان قراردادی از ۳۰۰۰۰ افغانی الی دو صد هزار افغانی فی ماه معاش در بخش های مختلف مقرر نموده. از جمله مشاورین که از دو صد هزار الی ۸صد هزار معاش ماهانه می گیرند فریدون داوودزی برادر داودزی که مسؤل کمپاین انتخاباتی اشرف غنی بود ، پسر جنرال متقاعد عتیق الله عمرخیل آریا که جوان تازه و کم تجربه است، خواهر زاده داکتر عبدالله عبدالله به نام دیانا و ده ها تن دیگر که فعلاً در امریکا، اروپا و هندوستان بودوباش دارند به نام مشاورین به وظایف گماشته شده اند؛ که این در کل سبب بحران اقتصادی در شرکت گردیده و زود است که د افغانستان برشنا شرکت از این سبب ورشکستگی تلخی را تجربه کند.

افزون برین رهبری جدید د افغانستان برشنا شرکت آنانی را که خلاف این همه کارکردها اند به زودی از وظیفه اش سبک دوش ساخته و یا هم به ولایات میفرستد، تا در حیف میل ساختن بودیجه بیت المال برایش مشکل ایجاد نکند و به عوض افراد تبدیل و سبک دوش شده افراد نزدیک به خود را که در مبارزات انتخاباتی با ایشان همکار بودند اگر چه هیچ بلدیت به بخش های محاسبه و تخنیک برق ندارند ولی باز هم به وظایف می گمارند تا از این طریق به آسانی به مقاصد خویش برسند.

این همه در حالت صورت می گیرد تعرفه برق در یک ولایت ۶،۲۵ افغانی و در دیگری هم ۲۰ الی ۴۰ افغانی می باشد، بالای ساخت شبکه ملی برق کاری صورت نه گرفته و توسعه برق به ولایات و قریه جات یا متوقف است و یا هم بسیار به کندی پیش می رود.

Leave A Reply

Your email address will not be published.