ده ها زن و دختر در ننگرهار به اجبار به نکاح داعشیان در آمده اند

0 1,071

جنگجویان داعش از آغاز فعالیت های شان تا اکنون در ولایت ننگرهار ده ها دختر و زن را با خود برده و شماری از آنان را با زور برای خود نکاح کرده اند.

دستور داعش از آغاز فعالیت شان این بوده است که هر کسی مکلف است به شمار دخترهای جوان شان بالای خانه ها هم پرچم سیاه رنگ داعش را بالا کند.

باشنده گان محل میگویند، داعشیان خانه ها را برای شان به جهنم سوزان مبدل کرده و از آغاز فعالیت شان در ننگرهار زنان و دختران زیادی را با خود برده و با زور با آنان نکاح کرده اند.

سربریدن غیر نظامیان از سوی داعشیان داستان غم انگیزی دیگریست که همه را هراسان ساخته و به ناامیدی ها در میان مردمان این بخش ها شدت میدهد.

داوود، مردی که پدر ۷ فرزند است میگوید، داعشیان او را به اتهام همکاری با دولت زندانی کرده و میخواستند او را سربزنند اما پس از ۱۴ روز لت کوب از قید آنان فرار کرد.

داوود حالا برای انتقام گرفتن همقطار نظامیان افغان شده و نبرد با داعش را در ولسوالی کوت ننگرهار آغاز کرده است.

وی میگوید، “داعشیان میخواستند من را سر بزنند، اما تا حد توان با دولت برای نابودی آنان همکاری خواهم کرد.”

سربریدن غیر نظامیان از سوی داعشیان اما در میدان های کودکانه نیز حرف از توپ فوتبال و کرکت نیست، همه چیز این کودکان پوچک های مرمی شده و فیر مرمی به خوشی های آنان می افزاید، زیرا با جمع کردن پوچک ها میدان های بازی شان گرمترمیشود.

آنان میگویند، تنها هدف شان رفتن به مکتب بود اما این آرزوی شانرا داعش با بستن مکاتب به رویا مبدل ساخته است.

گزارشگر: فواد ناصری

منبع: اریانا نیوز

Leave A Reply