د عمر خزان/ سید عبیدالله نادر

0 264

څومره هیري شوي ستا تیري خاطري ،زما د ذهن په آسمانونو کې ستا د عنبرینو زلفو سلسلي

اوس زما د خیالونو په دهلیز کې ستا د حسن تابلو زَړه او ګَرد وهلي پرته ده ،ځکه ستا د یادونو لاس بیا پرې نه دی کش شوی . د دوړو لاندی پرته تابلو د خاطرو څخه هیره شوي ،ځکه چې د روزګار د طوفانونو په مقابلي کې ستا د تیرو یادونو هنداره ماته شوي ،او د حافظی د فراموشۍ په دهلیز کې بی قدره پرته ده ، داسي شکاري چې د خاطرو ډیوه مړه شوي، ځکه د هغه میني شرار چې ډیرو تیارو ته به یی رڼا ورکوله او ستا یادونه یي تازه کول ،او جهان ته به یی فروغ ورکولو،هغه شرار او مستي د سر کشۍ څخه غورځیدلي .آو پر ځای یي ډیر ډارونکی ، ظلمت او تیاره د ذهن په کوڅو باندی حاکم دی ،دا ځکه چې د ژوند څراغ نور په ختمیدو دی ،او د زړه لویه دنیا اوس د یو بی انتها سفر تیارۍ نیسی .او د زړښت خزان دوجود په ماڼۍ یرغل راوړی .

Leave A Reply