له حالاتو ناهیلی

سید عبیدالله نادر

340

ځوی می راته ووييل : چې د ده د یو ملګري کره ځوی شوی وو، وایي ما ترې وپوښتل: د ځوی په پیدایښت خو به خوشحاله یي؟ وایی هغه راته یوه خبره وکړه چې ډیر ناهیلي او افسوس او درد یې په خبره کې پروت وو، وایي وې ویل : چې خوشحاله یم، خو بیچاره هیڅ راتلونکی نه لري، یعنی د وینا څخه یې داسي ښکاریده چې د خپل د زړه سر ماشوم راتلونکي ته ډیر اندیښمند او پریشانه دی، او د خپل ماشوم راتلونکی تیاره ویني، زما ځوی وایي په دې خبره ډیر خواشینی شوم، او د هغو ماشومانو په فکر کې هم شوم، چې لا یو د بل پسي به زمونږ وطن کې دنیا ته راځي، او پلرونه او میندې به یې د دوی راتلونکي ته اندیښمند وي، نو راتلونکی زمونږ په لاس دی، باید چې دا راتلونکی بدل کړو، او د هیلو او آرزو ګانو غوټۍ د پلرونو او میندو په زړونو کې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره و غوړوو. بل چا په فیسبوک کې، د یو سر ګردانه انسان تصویر اچولی چې خپل ماشوم یې په غیږ کې نیولی، او د یو نامعلوم سرنوښت په لور روان دی، لیکلي یې دي چې خپل ځوی ته وایي، چې عذر غواړم ځویه چې ما نه شو کولای چې تاته یو ښه راتلونکی او ښه وطن چې ستا د شان سره برابر وي جوړ کړم، ما وبخښه ځویه، نو راځئ چې د دې نا هیلي څخه وځو او خپل راتلونکی لکه نورو پرمخ تللي هیوادونو په څیر جوړ کړو.

 

Comments are closed.