د کوچنۍ نيمګړې هيله

0 908

‎زه چې ماشومه ومه
‎زما يوه هيله وه
‎زه به ښونځي ځمه
‎نو زه ښونځي ته تلمه
‎‌‌‌‌‌‌ما به درسونه ويلې
‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ډيره لايقه ومه
‎زه ټولګۍ مشره ومه
‎دا نو د کلې يو کوچنې ښونځي وو
‎چې تر اتمه يې ټولکي لرلو
‎ما به بابا ته ويلې
‎چې د اتم ټولکې فارغه شمه
‎نو زه به چرته ځمه
‎بابا به ‌‌‌‌‌‌ډير راته پر مينه ويل
‎چې ته هيڅ غم مه کوه
‎ته خپل درسونه وايه
‎چې د اتم ټولګې فارغه شوې ته
‎تا به زه ښار ته بوځم
‎تاته ليله نيسمه
‎ته به ښونځي پوره کړې
‎بيا پوهنتون ته به ځې
‎تکړه ‌‌‌‌‌‌‌ډاکټره به شې
‎داسې کلونه تير شو
‎زه پر شپږم کې شومه
‎رنګ رنګ خبرې کيدې
‎څوک واې وطن ورانوې
‎څوک واې ښونځي نړوې
‎اوس خلک ټول ويريږې
‎د هيچا نه خوښيږې
‎چې لوڼې درس اوايې
‎مونږ هم وطن پرېښدو
‎زه مهاجره شومه
‎خپلو ملګرو نه مې
‎زه ‌‌‌‌‌‌ډيره لرې شومه
‎اوس دا يوه هيله ده
‎چې زه ‌‌‌‌‌‌ډاکټره شمه
‎ما خپلې مور ته ويل
‎چې زه ښونځي ته ځمه
‎مور مې ويل نه لور جانې
‎دلته پريدې وطن دې
‎دا زمونږ کلې ندې
‎دلته څوک نه پيژنو
‎پر چا باور نلرو
‎‌‌‌‌‌‌ډيره حیرانه شومه
‎زه پریشانه شومه
‎خو بيا هم هيله لرم
‎بابا وطن کې پاتې
‎ورته به فون کومه
‎چې اجازه ترې واخلم
‎چې زه خپل درسونه وايم
‎بابا مې فون کړې وو
‎‌‌‌‌‌‌ډيره خوشحاله شومه
‎اوس نو بابا سره خبرې کوم
‎بابا ښونځي شروع دې
‎ټولې انجونې ورځې
‎خو دوي ما نه ورپريږدې
‎بابا مې ‌‌‌‌‌‌چپ شو
‎بيا يې دا اويل
‎بچۍ د کور مشران چې
‎ تاته هر څه وایې
‎هغه به ټول ته منې
‎زه نو خاموشه شومه
‎دا خاموشې وه
‎د ماتم خاموشې
‎اخ د يوې کوچنۍ هيله ده
‎پر بې رحمۍ قتليږې
‎زړه به نو نه ماتيږې
‎زه په هر څه پوهيږم
‎ځان سره پټه ژاړم
‎ګيله به چاته کوم
‎زما او د ورور تر منځ مې
‎‌‌‌‌‌‌ډير لوی توپير وو ځکه
‎هغه هلک او زه جينۍ چې ومه
‎کله ښوځي ته چې تله
‎هغه به ‌‌‌‌‌‌ډير نازيده
‎ما به چې يې نوم اخيسته
‎ټولو به ورټلم
‎زمونږ کور زلميان به
‎کله ښونځې ته چې تله
‎پر دروازه کې به زه
‎ورته ولاړه ومه
‎د دوۍ پر تلو باندې به
‎‌‌‌‌‌‌‌ډيره خوشحاله ومه
‎خو پر خپل حال باندې به
‎‌‌‌‌‌‌ډيره ستومانه ومه
‎زه چې ورو ورو لويدم
‎د اوګو بار جوړيدم
‎پر يوې وړې غلطۍ
‎زه به يې نه وبښلم
‎زه به يې ښه وهلم
‎اخير واده یې کړمه
‎خو ما هيڅ ونه ليدل
‎چې ماشومتوب څنګه وې
‎او پيغلتوب څنګه وې
‎بيا ناويتبوب څنګه وې
‎زه د بابا د بڼ وم
‎ښکلې مرغۍ
‎چې پر هوا ګرځيدم
‎ما نه يې وزرې پرې کړې
‎اوس پر پنجره کې بنده
‎‌‌‌‌‌‌ډيره بې وسه يمه
‎هر څه بدل بدل دې
‎هر څه بدل بدل دې

‎#هيله افغان

Leave A Reply