غزل

0 758

په ســـــــــــــــــريندې کوي ګذار ملا
له خــــــــــــدايه هيڅ نه کوي ډار ملا

د ستا له شرنګ تيښته د درز په لور
تا ته ربــــــــــــــاب کړی آزار، ملا

زه پــــــــــه تيراه ته په مردان کافر
يو دی د کـــــــــــــــلي او د ښار ملا

راځــــــــــــه،راځه ،دوه درې ټپې کوو
يو څو لمــــــــــــحو ته مې شه يار ملا

اوس د اذان په ځــــــــــــاې کوي اذن
اوس خـــــــوار ملا کله دی خوار ملا

دا چـــې په هريو کار کښې کار لري
ای دوسته نور څه اوکـــړي کار ملا؟

مــــــــــــمتازه ته فخر افغان ستايې
تا نه خــــــــــــــــفه تا نه بيزار ملا

ممتاز اورګزې

Leave A Reply