جرګه

0 649

جرګه
ما په ټول ږوندکې شراب لیدلي نه دي
د زاهد ښکلې پیاله کې مې ځان وولید

کچکول څنګ کې په امید ورتلم الله ته
دجنت په دروازه کې مې ځان وولید

تش کچکول مې دالله په کلنګ ډک شو
داسمان په مناره کې مې ځان وولید

لیکل شوي نعمتونه الله راکړل
درحمت په پَوَاره کې مې ځان وولید

مبارک دشه علي خانه بریالی شوم
دانبیاؤپه جرګه کې مې ځان وولید

علې خان

Leave A Reply