ماشومانو ته د علم د هڅونۍ د پاره ترانه

سید عبیدالله نادر

0 980

دردمنو ماشومانو ته د علم د هڅونۍ د پاره ترانه
کال ۱۳۷۸پیښاور

لږ په سرعت واخلي ګام
په متــانت واخـــــلي ګام
چي له قطاره ، وروسته کیږو
درس و تعــــلیم نه، پاتي کیږو

مونږ شاګردان د مکتب
واړه بچیـــــان د مکتب
تازه ګـــــلان یو مونږه
په بـــــاغ و بڼ ، دادب
ډیر ادیښمندپه خپل حالت یو
مستـــــــــقبل ته مو ځوریږو
درس و تعـــلیم نه پاتی کیږو

بشر سپوږمی خواته ځي
د ترقی خـــــــــواته ځي
نوی آرمـــــان په خاطر
د سو کــــالی خواته ځي

مونږ د غفلت او جهالت څخه
په ځمــــــــــکه کې ، ښخیږو
درس و تعلــــیم نه پاتي کیږو

د خپل بقـــــا په خاطر
ترڅو به وي جنــــګونه
راځئ چـــي وکړو یوار
ددي وطن غـــــــــــمونه
دي اړ و دوړ کــــــې دنفاق
علمی دنیا نه وروسته کیږو
درس و تعلیم نه پاتي کیږو
هلته نظـــام کې دشمس
بشر څیړنــــــــۍ کوی
چی کړی معلوم حقیقت
خـــــپل ګرویږنۍ کوی
مونږ دمــــاشوم په څیر
په خـــــــاورو کې لوبیږو
درس و تعلیم نه پاتي کیږو

Leave A Reply