لاپوکان

0 1,723

اوس د افغانستان لاپوکان دي درې ډوله
یو یې ډیر ډولي دی بل یې ډیر دی بې ډوله
بې ډوله یې وایي ما په خپل لوچکي ده وړې
له یوې پایڅې‎ مي سل واري خپله ده ورکړې
ډولي یې ډیر بي شرمه بې ادبه لکه زوړخردی
له پایڅې یې رایستلی تل خپل ځړیدلی هنر دی
نظار ډله یې ډیر لاپوکان دي او تر هګیه لو ده
د دولت قول اردو مني تر خپله ډلګیه بې بسه
یوازې ځان خان ګڼي او د غلا دحق کوي جمبه
هم الش ټاکي هم غواړي لس مقامه لوړ رتبه
دا لاپوکان غواړې ډیر ښه نران بې ډاره مشران
د داسو لاپوکانو لپاره په کار نه دی ډیر زمان
***

زه زر کیلو زر ورکوم د ولایت د مقام دفتر نه ورکوم
هیڅکله دا د ډالرو ښه ډک ټینګ سنګر نه ورکوم
زه چا ته خپل دواک دتار د پریکولو خنجر نه ورکوم
زه په لس میلیارده ډالره خپل جایداد او زر نه ورکوم
***
رهبر مي کلونه کلونه د ریاست څوکۍ په شا ګرځول
کله يي پر سر په دوو لاسونیوله کله یې ټینګه پر ملا تړل
زه يي وفادارشاګرد یم په اصلي سوپر ګلو يي سریښوم
چې څوک یې جلا نه کړي په اصلي فولادي میخو یې ټینګوم
دولایت د مقام دڅوکۍ په مینځ کې مي یو غار جوړکړی
د جنګ په تاکتیک پوهیږم هغه مي دپاره د وار جوړ کړی
***
مزار مي په حلال چور ماچور کې روا قواله کړئ دئ
په هر کونج کې مي خپل کومندان اوملا کښینولئ دئ
زما په پلوي زما غلو نفرو جوړکړې ده خورا خرلوډګلي
داټول د بلخ خلک ما دي د غرتو پرتو په فتوا رانیولي

دا هیواد بې هغه ډیر ښه په لوچګي چلیږي
زورکراسي ده ډیر ښه په ځان ځاني چلیږي
په دولت باندې دا لاپي شاپي ډیرښه لګیږي
له وحدته داسې غرتي هره ورځ ویشتل کیږي

داسې دولت داري او داسې بافرمانه والي ښه مزه کا
پر نورو والیانو به دا غوره کړه څومره ښه اغیزه کا
دولت باید دهر لاپوک سره دواک هندوانه تلازه ګا
درې څلور وزارتونه هر والي ته دچور لپاره پرزه کا

دداسو لاپوکانو پلویان په خپله وریجو کې شاماخې لري
هغوی هم څه تاڅه ددې وطن په چور کې تراخې لري

غني که دي ورک نه کړه له واکه دا ډله د لاپوکانو
بل دوره وکیلان وزیران او والیان به وي بیاله ټګانو
هغو په اولو لاپو شاپو ته رښتیا لږ نه ډیر ډار کړې
اوس نو باید پر اموخته خور دقانون د سوټي وار کړې

که دا دوسیه دي بایله دا وطن نو ر په سمه پریږده
دا لاپوکان د دې وطن اصلي میراث خور ته بیغمه پریږده
دداسو لاپوکانو دې اشغالي دولت کې خوله ده خوندیلې
تر اوسه یې د دې وطن د اصلي خلکوشنه هګۍ نه ده لیدلې

خرلوډګلی (شور زوږ): تلازه(دړه):تراخې ( دترخو جمع)

 

طنز
محمود نظري

Leave A Reply