ثواب / عزت الله ځواب

0 368

روژو، لمونځونو کې ثواب ډېر دی
تلاوتونو کې ثواب ډېر دی!
ښکلو زما ثواب دې هم ستاسې شي!
چې خيراتونو کې ثواب ډېر دی!
ته به د غاړې سره خوله راکوي! 
په اخترونو کې ثواب ډېر دی!
په ميکده کې خندا ګاني کېږي!
او جوماتونو کې ثواب ډېر دی
مبارکي ورکړه، خوشاله به شي!
شهادتونو کې ثواب ډېر دی!
د کوم يو کلي جونې زده کړې کوي؟
کومو کورونو کې ثواب ډېر دی؟
ځوابه هسې نه چې ورک شي په کې!
ګوره ګلونو کې ثواب ډېر دی!

Leave A Reply