د وطن دردمنو بچیانو ته

0 335

د شعر او ادب د پاڼي د پاره ،د ماشومانو د علمی هڅونۍ په خاطر        

کال ۱۳۷۷پیښار        

وخت د خپل ځان د خبریدو دی ګله

دغه زمــــــــــان د ژړیدو دی ، ګـــــــــــله

بیا د عبرت د اخیســــــــــــــتو دی ګــــــله

وخت غنیمت دی ، خو له لاســــــه ووځي

ژر شه چي وخت په تـــــــــیریدو دی ګله

تباه بر باد له جهــــــــــــــــــــالته یو مونږ

دغــــه دوران، د پو هیــــــــــــدو دی ګله

غلیم زمونږ په سر نوشــــــــت کړي لوبی

وخت د خپل ځـــــــــان د خبریدو دی ګله

تر څو به پروت یي د غفلت په خوب کې

دغه فرصت د ویښـــــــــــــــیدو دی ګله

ځــان کـــــي بدلون په معرفت راولـــــه

لمــــــر د عرفـــــان ، په ډوبیدو دی ګله

چي لیري نه شئ له کـــــــــاروانه د علم

مضــــــــــــبوط قدم ، د ایښیدو دی ګله

هغوی که وران کړ په جفا ســــــتا وطن

تا ته فرصــــت د جوړیدو دی ګــــــــله

تر څو به مات و ګوډ و خلاصه خوله یي

دغه حـــــــــالت د پاڅیـــــــــدو دی ګله

په مغارو کي د وحشت یو ایســـــــــــار

مصلـــــــــــحت مونږ ته د وتو دی ګله

که د همــــت څخـــــــه وانخــلي ته کار

خدایږو ستـــــــا نوم په ورکیدو دی ګله

نادر ژړیږي ستـــــــــــا په غم کي مدام

ستا خوار حـــــــالت د ځوریدو دی ګله

سید عبیدالله نادر

Leave A Reply