پښتانه

استاد عمر پاڅون

0 283

دیموکراتیکه جرګه مار دي پښتانه

میلمه پاله ډوډۍ مار دي پښتانه

په دوستۍ کې له خپل سره ځنې تیر دی

دښمنۍ کې جګړه مار دی پښتانه

ازادی او خپلواکي د دوی ژوندون دی

غلامۍ ځنې بېزار دي پښتانه

که د ستونزو سره څومره مخامخ شي

حوصله مند او بردبار دي پښتانه

هو یې هو او نه یې نه ده تر اخره

په وعده کې وفادار دي پښتانه

د نیکۍ احسان به هیڅکله هیر نه کړي

احسانمند او منت بار دي پښتانه

ما ترې سل ځله لوګی او سپلنی کړې

د پاڅون ټول افتخار دي پښتانه

Leave A Reply