غزل

بصیر بیدار ستوری

0 227

ژوند مې خپل انداز سندره کړی دې
ما د زړه اواز سندره کړی دې

تل د خپل احساس سره په جنګ یمه
تل مې دغه راز سندره کړی دې

ستا هره ادا راباندې ښه لګي
ځکه مې ستا ناز سندره کړی دې

ما یې د انجام پروا ونه کړله
میني مې اغاز سندره کړی دې

څومره یې اثر دی غږولو کې
سوز سره مې ساز سندره کړی دې

الوزي بیداره بره ستورو ته
زړه ته مې پرواز سندره کړی دې

 

Leave A Reply