حــرکــت

محمد یوسف خدمتګار

0 200

زمـا بــه مـیـنـه لـه نـړۍ نــه آرمـانـي تــیره شي
سـتا پـه نـن سـبا کې حُـسن او ځـواني تــیره شي
ترڅـوبه ناسـت یـو لکه شـل ژړا فـریـاد بـه کـوو
له خـوبه ویښ شه اوږده شـپه به باراني تیره شي
بـیا يي زمونـږدعـقـل میچ په سپین کالیو واخیست
کـیسه د تـور اوسپـین به هسې شیـطاني تـیره شي
چې تا په خپله پـه تا ونه وهي چـور دې نه کـړي
نـو به په څه د زور واکـمن شپه نوراني تیره شي
نوی دوران دی لاس پـه کار شه نـوې لار وباسه
د محـبـت د ژونــد شـیـبـه بـه انـسانـي تــیـره شي
څوچې بیړۍ کې خلک ناست یوحرکت ونه کړي
بـیړۍ بـه څـنګـه سـمـنـدر کې تـوپـانـي تـیره شي
د خـدمـتګارمـینـه وطـن اولـوي افـغـان ولـس دی
ددوې دې هـره چـاره ټـیـنګـه افـغـاني تـیـره شـي

Leave A Reply