ته راشه بارانه

پیر محمد کاروان

0 548

ته راشه بارانه د یوه تږي ګل غوښتنه ده
تاته یې نېولې بس پولۍ پولۍ لمنه ده

ته راشه بارانه د بلبل نغمه له تندې مري
ماته یې په ستوني کې تېره د ازغي ستنه ده

ته راشه بارانه ماشومانې غوټۍ مړاوې دي
پټه یې په ګونځو کې هم تا لره بلنه ده

ته راشه بارانه د رحمت له پرښتو سره
خاوره د وطن مې توده تېغنه ده تبجنه ده

ته راشه بارانه چې لښکر ګلونه و ناڅي
دوی وايي چې خامخا راځي د سولې ژمنه ده

ته راشه بارانه چې کاروان شم د اوبو سرود
مانه د اوبو ښاپېرۍ سخته ګیله منه ده

۲۲ اسد ۱۳۹۸ خوست توره وړۍ

Leave A Reply