غزل

نظیف تکل

0 245

نور دې په سترګو په بڼو کې وړم
لکه نـظـر دې په لـیـمـو کې وړم

پاس دې په سر لکه تـاج د بـاچـا
هم په رڼـا هم پـه تـیارو کې وړم

اینه خو نه یم چې مې نه يې یـاد
هر یوتصویردې په ماغزو کې وړم

ستـا لـه دعـا نه مې تـوبـه تـوبه
را کړی درد دې په ښیرو کې وړم

تکل به ښه شې ښې لارې ته سم
چې یاد د یاد دې په یادو کې وړم

Leave A Reply