د سولي پیغام

سید عبیدالله نادر

0 63

                        

دا به بهار به انشــــاالله چې د ســــمون راځي

په هر ګوټ کې د وطن به ،ستر بدلون راځي

د بهــبود زیرۍ،بیا احســاس کړلو، دردمــنو

چې تاریخ د دي وطن کې ، اوښــــتون راځي

تیارې به لیري شي ، هر خـــوا نه د جـــــهل

یو ځل بیا به دي چـمن کې ، ســـباوون راځي

د مسیحــــا په څیر به یی ووینـــې ،نژدو کې

چې رهبر به د نجات، او د خلاصــون راځي

له نا امیده زړو به ووځــــــي ، غمــــــــــونه

د غمونو په کورګي ، به شبیــــــــخون راځي

د فراق تیارې به ختمـــی شي ، په مونږ نور

رڼایــي به هر لــــــوري ، د ژوندون راځــي

له نا آشــــنا دیاره  دي ، آســــــتازي ، روان

ورسره پیغام د ســولي ، او ژوندون راځــي

Leave A Reply

Your email address will not be published.