غزل

اوښکه امېل

164
څنګه يې؟ درد کې دې زړه شين دى که نه؟
وطن کې دا وخت ماسپښين دى که نه؟
هـــغه ســـړي ته مـــور ياديـــږي کــه نــه؟
هغه ســــړى په زړه غمګين دى، که نه؟
د خپـــل وطــن توليد نه ولـــې تـــښتې؟
ولـې ته وايي؟ چې د چين دى، که نه؟
بيـــرغ ، بيــرغ جامې راغــــلي که نه؟
او دا څـادر ورســــره سپين دى، که نه؟
درد دې سينه کې څومره مخکــې تللى؟
زړه ګى دې هماغه شانې خوړين دى، که نه؟
دا ســتا په غـاړه امېل! څه شى ښکاري؟
دا د لـــــونګو لــونګـــين دى، کــه نه؟

Comments are closed.