د کرکو فصلونه

آصف بهاند

292

ډېر ځلې داسې کېـږي

چې په ککره کې دې زړه کې دې لښکر د نفرت

یو ځلې سر راجگ کړي

ښایې دغسې وخت چوپتیا غوره شي

کله چې نه پوهېـږې څه ووایې

کېدای شي خولې نه دې راووزي نېش لرونکي توري

ښایې دغسې وخت چوپتیا غوره شي

ذهن ته ژبې ته چوپتیا ورزده شي

که د نفرت په ملتیا خوله خلاصه شوه

نو د ککرو کروندو کې به د کرکې بزغلي راشنه شي

بیا به د کرکو دا فصلونه څو کلونه رېبو؟

۱۵/۰۶/۲۰۲۱

    هېدرسلیف

  ډنمارک

Comments are closed.