انسان

بصیر بېدار ستوری

250
د زړې پیړۍ انســـــــانه لږ خبر شه
ددې نوې پیړۍ ژوند ته برابر شــــه
خپل زاړه خیالونه ، زوړ فـــکر بدل که
له نړۍ ســــره ملګری په هـــــنر شه
خلک وخاته سپوږمۍ ، ستورو ، اسمان ته
ته هم پورته د خپل علم په وزر شه
تورو شــــپو او له تور دور نه راوځه
سپین سبا شه رڼا ورځ شه سپین سحر شه
نور د مرګ قتل او قتال لوبه زړه شوه
د ژوندون لــــپاره زیری د اختر شـــــه
په تدبیر د خپلې پوهي کاروان جوړ که
په ملي شعور ددې کاروان رهبر شه
د ړندو په شانته هر ځای تیندک مه خوره
د ذهین انسان په شان بینا نظر شه
د نــــفرت ماده دې وباســــه له زړه نه
محــــبت ته غېږه پرانیزه دلبر شـــه
د غفلت له درانه خوبه رابېدار شــــه
خپل محنت باندې مظبوط لکه د غر شه

Comments are closed.