چې په تا باندې مین شوم

نور محمد لاهو

240
چې په تا باندې مین شوم
ناآشنا ژبې مې زده کړې
نیمه شپه دجیرجیرکو په سندرو ټول پوهیږم
چې په تا یم مین شوی
دیوې ګلابي پیغلې سرې مڼې ته مې هم غاښ وروړی نه دی
نه مې هم دچاله سترګونه یوغړپ شراب نوشلي
نه مې هم دچا دلاس مړاوې تودوخه
ددې ګوتوپه سرونو رالوشلی
نه خوهم په جای نماز دچا دسیوري
دچامخ ته په رکوع یم لمبه شوی
* * * * *
دغه سپينې تیږې ګورې ؟
داپخوا تورې عُقدې وې
په رڼا دنسترن مې ټولې رنګ کړې
دې پښو ته مې لږ ځيرشه !
ستا د لارې هر ازغی پکې یو یو دی راشین شوی
چې په تایم مین شوی
ټول پورونه مې خپل خلکوته بخښلي
چې هریو پرې معشوقې ته سرې جامې او رانجه واخلي
خپل قاتل مې له زندان څخه راوایست
یوسورګل اوسپين آس مې ورله ورکړچې یوچا باندې مین شي .
دکوترو دې خدای مل شي
ما وزرې دشاهین وروګنډلې
اودباز دپښو کولپ مې هم ورمات کړ
* * * * *
چې په تا باندې مین شوم دامې زده کړل
څنګه واغوندم اورونه ؟
څنګه پریولم په اسیدو خپلې دنګې خنداګانې
څنګه وبښمه خلک بې منته ؟
دپښتو له کتابومې دکسات برخې قیچي کړې
مادعشق په بوډۍ خاورې ځانته نوی ملیت جوړ کړ
ما یونوی نیالګی کیښود
دمیوې په ځای به راوړي
ستا دشونډو له تودوخې جوړې شوې سپينې ګوړې
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جیرجیرک : دملخ په څیر یوه حشره ده دشپې له خوا سندرې وايي

Comments are closed.