اسویلي / عبدالهادی هادي

0 731

ما خو به خامخا راځي وباسي
دا چې له کلي لیوني وباسي
هغه چې ټول عمر مې خوب کې لیده
اوس مې له خپل شکي زړګي وباسي
دا مینه هم څه عجیبه لوبه ده
سړی له ټولې زندګي وباسي
زما بیوسې مور ملا راغوښتی
سر نه مې ستا د عشق پیري وباسي
دا جنکۍ د خدای ناترسه نه دي
تش په خندا زړه له سړي وباسي
پیغلې ګودر ته په جومات تیریږي
شیخ چې لمانځه کې اسویلي وباسي
پخوا په ښار کې یو د جیب ویره وه
اوس خو له خلکو نه کالي وباسي
هادي له وخت سره په جنګ اوښتی
غریب لګیا دی او خواري وباسي

Leave A Reply