سپوږمۍ خرم /غزل

0 519

دا څه کوي نور بس دې راپخلا شه ګني مرم
زارى درته کـــــــومه په خــندا شه ګني مرم

راځه چې روغه وکړو ليونۍ سپيلنۍ ګرځم
بس نور مـــې پرهرونو ته دوا شه ګني مرم

دا چايې لمسـولى ته خو داسې نه وي ګله
قــــــربان له تا زما دزړه دنيا شه ګني مرم

تــوبه تــوبه زما ده بـــــيا دې نــه خپه کومه
توبه توبه کافــــره بـــــس زما شه ګني مرم

خمار خمار ځواني به زه له تانه سپيلنۍ کړم
نور بس دې کنه بس لږ په وفا شه ګني مرم

دا يو سوال مې دخداى په خاطر ومنه کنه
سپوږمۍ ته دسپوږمۍ غوندې رڼا شه ګني مرم
سپوږمۍ

Leave A Reply