غزل/ سپوږمۍ خرم

0 584

ژوند می څه دی سم صفا وایه ملا؟
دروغ به نه وایی ریشتیا وایه ملا

ته مې ولی د اسلام په نامه وژنی ؟
زما وښایه ګناه وایه ملا؟

دغه ته می چی شیندلی وجود پلوری
کوم ثواب ګټی په ما وایه ملا؟

بس دی بس دی نور وطن په وینو رنګ دی
ژړا ښه ده که خندا وایه ملا؟

زه او ته دواړه ورونه راځه راشه
تیاره ښه ده که رڼا وایه ملا؟

د سپوږمۍ دا لیونی الفاظ دی خوښ شو؟
د هر لفظ مې معنا وایه ملا

Leave A Reply