غزل/ هیله افغان

0 566

که مې پيغله د وطن ده، او که ځوان دی
په دې ټولو مې ښائيسته ،افغانستان دی

نور مو مه وژنۍ دا سوال کوم له ټولو
که ایران که هندوستان که پاکستان دی

زه ته لږ شانتې پښتون او وطن یاد که
شې به پوئ چې څوک ګل خان څوک ګل مرجان دې

د یعقوب علیه سلام هومره خفه شم
وطن مور ده ، مسافرو ته ژوند ګران دی

مونږ پخپله د یو بل نه لرې لاړو
ما وې لمر دی تا ویل نه درځم باران دی

جینکو هیله کوم ټولې شئ راټولې
افغانۍ یمه جانان مې هم افغان دی

 

Leave A Reply