غزل/ سپوږمۍ خرم

0 655

وجود کې مې لا وينه پښتنه ده پښتنه يم
بس چاته به يم سپکه زه او چا ته به درنده يم

ته بې له مانه هيڅ نه يې فنکاره ليونيه
ســـــندره غرنۍ يمه غزل یمه ټپه یم

نظر مې شرابونه دي بې جامه به خمار شې
نــظر مې شـــــــرابونه دي نايابه ميحانه يم

رګونه مې بدن کې شنه سره وينه تور زلفان
ته وګوره لاليه د افــــــغان مــــلي جنډه يم

قومونه به راټول کړم په دې خيال چې سوله راشي
مـــــــــلاله دوردګو يم د ســـــولی ترانه یم

تيارې رانه په مـــــــنډه دې خبر يې ته کنه
سپوږمۍ د څوارلسمې يم په هر لوري خوره يم

 

Leave A Reply