سمون/ عليمي

0 606

 

د دلـبـر مـيـنـه د مـيـن لـه پرهر زړه تښتوي
د زور نوکارې ښکلو سترګو نه ليمه تښتوي
د سـر لـه پـاسه د غټسري اغيار چتر لاندې

د تورې شپې په روان لوټ کې غله هر څه تښتوي
د کـور دنـنـه د نــفــاق د مـکـروبـونـو اتـڼ
ژوند تريخوي ترينه سوچه واړه خواږه تښتوي
خړه فضا د خپلسرۍ کې مخ د مشر پټ دی
د محبت جـرړې د کـرکـې تـور لـيـوه تښتوي
چې يې اړيکي د وطن له جغرافيې بـهـر دي
پر تاريخ بلوسي ترې وياړونه لوي واړه تښتوي
هلته پنجاب بډې وهلي د بادار سيوري کې
د مسلمان پر نوم هويت د پښتانـه تښتـوي
” عليمي ” دا حالات به هله د سمون پر خوا ځي
چې متحد افغانان ټول کاږه واږه تـښـتـوي

Leave A Reply