د وعـا

0 481

د مــیـنــي د ښـــمـنـان واړه مــــیـن او عـــاشــــقـان کــې !      یــــــا ربـــــه د انـــــــســـان !

تـــوان د مــحــبـت زړه کې پـــیـدا د هـــر انــســـان کـــې !      یــــــا ربـــــــه د جــــــهــــان!

چې هــر یــو تـن مــیـن شـــي پــــه انــــصــاف او عــدالــت

د زور نـــــه وي نـــــــفـــرت

ســـــولـــه ،ارامــــــي شـــي او  ژونــــــــــد ون  وي د عــــزت

د هـــــــر قـــــــام او مـــلــــت

بــنـسټ او لسـولي  شي، چـې هـر تـن وي پـه امـان کــې!

تـــوان د مــحــبـت زړه کې پـــیـدا د هـــر انــســـان کـــې !      یــــــا ربـــــــه د جــــــهــــان!

چې نـشت نوم د ښکیلاک او دزبیښاک شي پـه دنـیا کــې !

قــــایـــــمــه ورورلي شـــي

هـر څـوک پـه کار لـــګــیا شي د ژونـد ون په ارتـقا کې!

پـــدې لار کـې ســیـالــي شــي

شـریـک شـي اولـسـونـه ټــول پـه ګــــټـه او تــاوان کې !

تـــوان د مــحــبـت زړه کې پـــیـدا د هـــر انــســـان کـــې !      یــــــا ربـــــــه د جــــــهــــان!

نـقـشه کې د نـړۍ جـوړه د ســتـوري پـښـتـونـخـوا کې !

چــــې زړه د اســـــــــیــــا دی

تــوان  د اتـفـاق  پـــه پـــښــتــنـو کـــې راپــــیـدا کــــــې !

چــې لـــوی ارمــان زمـــا دي

بچي  مـې  د وطـــن ټـــول د پـــښـتـو پـــه لار  روان کـې !

تـــوان د مــحــبـت زړه کې پـــیـدا د هـــر انــســـان کـــې !      یــــــا ربـــــــه د انــــــــســـــــان!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Leave A Reply