هغه ورځ چې دسپین غرپه لمن تندرولوید/ روف لیوال

0 804

 

هغه ورځ چې آسمایی ژړل

هغه ورځ چې دشیردراوزې له څوکې

دشاخ برمتی خواته کریغه شوه

داسانده سلطان صاحب ته ورسوه!

دسلطان صاحب ورږ ځیږه شول،ویې ویل

آه ! زه ونړیدم !

داځواک ماسره نشته چې جنوب ته

داناولې کریغه ورسوم.

نودسپین غرپه لمن تندرولوید

دتوردښمن سپینې داړې وتخنیدې

اوکابل په تور تم کې لاهو شو.

عبدالرووف لیوال  / دتلې ښپږمه / هریوا

سلطانصاحب : هغه غردی چې په لمن کې یې دمس عینک (ستوپې ) پرتې دی

Leave A Reply