غزل/عبدالباري جهاني

0 837

دا رنځوري توري شپې به مي سبا سي
زه به ستا په غېږ کي مرم سبا به راسي

په تیارو کي ډوبېدم پر نیلي سپور وم
چي دي نه منل خوبونه به ریشتیا سي

لندوې به مي په اوښکو سړې شونډي
شپه به تېره وي آذان به د ملا سي

زکندن مي لاس تړلی ګورته بیا یی
چي هر نوم مي خولې ته راسي هغه ستاسي

چي مي دار ته خېژوي راته رانه سې
ستا له سرو سترګو به زما مینه رسوا سي

زه به نه یم پر نیکریزو به مي یاد کې
سرې منګولي به دي پورته په دعا سي

زه دعا درته کوم چي روانېږم
د ښادۍ دي درته مخ د غم دي شا سي

نن مي غېږي ته در وبوله چي ځمه
خدای خبر چي جهاني به بیا پیدا سي.

عبدالباري جهاني

ویرجینیا2017 سپټمبر26

Leave A Reply