غزل/ ‎هاروون حکېمی

0 765

‎چې له جبره یې خپل برم له ياده باسو
‎په مرګي به یې ستم له یاده باسو

‎د سپېڅلو پرښتو جنتي خاوره
‎اوس یې اور د جهنم له یاده باسو

‎منبرونه د پردیو د ږغ څلي
‎په سانسور آواز ماتم له یاده باسو

‎د ناځوانه زمان څه ظالمه هیله
‎چي به سم قدم، قلم له یاده باسو

‎څه مو ولیدل! څه وینو! څه به وینو!
‎د دې دور به کوم دم له یاده باسو؟

‎موږ په اوښکو اوښکي ووینځو له سترګو
‎درد په درد او غم په غم له یاده باسو

 

Leave A Reply