نظم/ عظم الدين عليمي

0 586

په دې ورځو کې ځيني افغانان د فيسبوک له لارې له فرعون سره د ارتباط په نوې اختراع خبرې کوي. ځکه مې دا لاندې نظم وليکه:
تـخـصـص مې پـر پـــرون د قـضـاوت دی
پـر هــمـــدغـــه لاره تـلـل راتــــه لـذت دی
د نــن ســتــونـزې سـره نــه لـرم ډېـر کار
تـېـر غـنـدنـه يـا سـتـايـنـه مې حکمت دی
د وطن په کـور کـې ميشت پاشلي غواړم
راتـه غـوره پـه خپل منځ کې عـداوت دی
نـاخـبـر لــه مــلــي گـټـو پـردي ډوهـل تـه
نـڅــېــدو کـې را پــه بـرخــه مـهـارت دی
د پـــردو د جــنــگ ډگـر لـيـدلـی نـه شــم
ما بـايـلـلـی د دوه ســتــرگـو بـصـارت دی
په نفاق کې مې شخصي مفاد خوندي دی
پـه جگړو کې مې موندلی زيات ثروت دی
يـو پټ لاس مې بـوخـتـوي پر عـبـثـيـاتو
مــا لـه ځـانـه تـښـتـوي جـوړ شــرارت دی
پـه زرونـو کـالـو شـا تـه ټـوپ وهـی شـم
د فــرعــون زمــانــې تـه مـې رحـلـت دی
هـمـدا مـيـنـه د ماضي ده پرې ژوندی يم
مـسـتـقـبـل مې حساب کړی پـه ذلـت دی
عظم الدين عليمي

Leave A Reply