ویاړلی شینواری/ استاد بنوری

0 633

څومره ښکلی ښائسته دری دی د شینوارو
او ډیری درنی تپی پکی پرتی دی د شینوارو
سمه غرګړنګونه دښتی میدانونه ئې زیبا دی
خوږه خاوره د اوبو ډکی ویالی دی د شینوارو
خپل دود دستور پښتو ژبه او رواج لری دا خلك
خپلی جرګی او تل خپلی فیصلی دی د شینوارو
سپین غر په واورو پټ او لوړ دی د عظمت نه
سپین سپیڅلی خلك جګی شملی دی د شینوارو
غرونه ډك ئې د ځنګلونو تل ښکاری شنه باغونه
ځمکی حاصل خیزه او ډکی دغلی دی د شینوارو
ننګ تړه تړون توره ورته پاتی په میراث کی
باتورمیړونه چه ډکی تری حجری دی د شینوارو
دا قوم میلمه پال دی د میلمه کوی قدرونه عزتونه
پراخی ټنډی اوښه اوچتی حوصلی دی د شینوارو
أغابنوری جنوب شرق څنډه کی میشت دی دا قومونه
اولاد دی دغازیانو ورته پاتی شجری دی د شینوارو
2017,10,06,

والسلام

Leave A Reply