ورکه سوله/ عظم الدين عليمي

0 552

يم بـه لـيـونی چې لـيـونی راتـه جـهـان ښکاري
تش له رڼو ستورو راته ارت ستر اسمان ښکاري
ګرځې انجړ زلفې مهرويانې سينګار نـه غـواړي
خولو کې يې مسکا ځپلې غم وچ يې لبان ښکاري
کـډه د انـسان لـه وجـود انس کـړې يـو آن پـاتـې
زړونو کې رنگين د مينې بڼ مړاوی خزان ښکاري
څـنـګـه بـه د عـدل تقاضې دلته پوره کړي څوک
ظلم تـه بـډوهـلي د نـړۍ لـوي زورواکان ښکاري
نـه ويـنـم رمبی د مليار لاس کې ګلان نـه پـالـي
پټ د غـڼـو جـال کـې راتـه ګل د گلستان ښکاري
هـر چـاتـه ځـانـي ګـټـه تـر بـلـې ګـټـې لوړه ده
جـنـګ دی د نـاولـو ګـټـو ورک امن و امان ښکاري
ډنډ کې د خـوسا اوبـو مفسد د ژونـد لامبو وهي
بحر د فـساد تـه غـورځـيـدلـی نـن افـغـان ښکاري
ويـنـې دي ارزانـــه بـهـول يـې ګــنــاه نــه لـري
نـه لـري يـو پـاک رهـبـر نـهـيـلـي زيارکښان ښکاري
عظم الدين عليمي

Leave A Reply