پکتیا ته / دیاسنګهـ انجان

0 674

سر نه چی تر پښو په غـم لـړلی دی
همدغـه خو انـجـانه زمونـږ کلــی دی

سری ئی شولی دښتی او کـوڅی واړه
کــوم ظالــيـم په ويـنو لـمبـولــی دی

نه ښکاريږی ستوری نه سپوږمی ښکاری
دلـته شين اسـمان لـوګـو نـيولـی دی

وو وراوه خـــــدايـــه د رحمت بـاران
دا وطــن خو ټـول کرکی نيولـی دی

چاود به د انجان زړه شی ضرور پکی
خـوب مـی په والله دغـه لـيدلی دی
————————————–
شهيدانو ته جنت او زخميانو ته عاجله او کامله شفا له خدايه غواړم

Leave A Reply