غزل/ ممتاز اورکزے

0 682

له پـــــــکتيا تر کــــــــــــــــندهاره تابوتونه
شـــــــــــــــــول روان په هره لاره تابوتونه

راځه دوه دوه دانې اخلوو کور کښې ښه دي
بـــــــــــــــــــيا به نه وي سبا ياره ،تابوتونه

د غـــــــــــزني شهيدان بې تابوته مه شه
ورليږو له ننــــــــــــــــــګرهاره تابوتونه

شــــــــــــــمارياتو کښې ډګري لرې لاليه؟
ښـــــــــه ،تۀ وړ يې راځه شماره تابوتونه

اے کـــــلاله! خټه پريږده لرګے خپل کړه
جوړوه د خــــــــــــــــداے د پاره تابوتونه

چــــــــــــې باچا مو په اوږو جنازې اخلي
مــــــــــــــــــــحترم بويه ،بسياره تابوتونه

نن يو يو مــــست ماتم کومه په ماښام کښې
مــــــــــــــــــــا ليدلي دي خماره ،تابوتونه

خـــدايه! اوس زمونږ تحفې بايد شي داسې
لـــــــــــــــــــــــه دلبره تر دلداره تابوتونه

راځـــئ جوړ کړو د نا اهلو باچاهئ کښې
لــــــــــــــــه دستوره .له دستاره .تابوتونه

اے ګودره! وران شه .نور پسې لا وران شه
جـــــــــــــــــــــــوړوم دې له چيناره تابوتونه

د مــــــــــــمتاز غږونه څه خو محترم کړه
ورته جـــــــــــــوړ کړه اسفند ياره تابوتونه

ممتاز اورکزے

Leave A Reply