خزان/عظم الدين عليمي

0 626

يو خزان تېر نه وي چې بل پسې بدتر راځي
پسرلي به څنګه د اورونو پر بستر راځي
بيه يې ارزانه تويول يې ډير اسان دي ځکه
د افغان وينې پسې هر پردی لښکر راځي
د زړونو منځ کې فريبونو کړې پيدا فاصلې
بريا د کرکې مو د مينې پر سنگر راځي
بيرحم توپان دی رژوي گلان پسرلي نه پرېږدي
بوي د باروتو د لمبو شام و سحر راځي
چې له امو تر اباسينه متحد شي افغان
هله به دلته بهارونه او اختر راځي

Leave A Reply