غزل/ سپوږمۍ خرم 

0 724

دا نن مې په زړګي راوري بيا ليونۍ کيږم
زما نه لرې مه ځه بس اشنا ليونۍ کيږم

دا يو ديدن نن زما لپاره غنـــــيمت دې
نن بيا سبا ونه کړې تر سبا ليونۍ کيږم

ساه ګانې مې رالنډې شې چې نه يې نو زه مرم
چې سم شې راسره نو په خندا ليونۍ کيږم

له سره په ما تير دې او زه يمه پښتنه
نو ځکه د لالي په دې ادا ليونۍ کيږم

په تا مې ژوندون پاې او په تا باندې ژوندۍ يم
په تامې زندګي قربان په تاليونۍ کيږم

مينه يم تياره ښه ده دچا ديدن ته ځم
سپوږمۍ له تاشرميږم په رڼا ليونۍ کيږم

 

Leave A Reply