افغانه !/الهام قيام

0 738

د غفلت له خوبه پاڅه،لږله ځانه ځان خبرکړه
گوره څه پکې تيريږي،له جهانه ځان خبرکړه

اوس شيطان د فرښتې لباس آغوستى
غلطوي دې له شيطانه ځان خبرکړه

د جانان په نوم دې کورته رقيب راغى
له رقيب اوله جانانه ځان خبرکړه

ځان افغان بولې خبرله افغان نه ېې !
حال ېې واخله له افغانه ځان خبرکړه

ښه پوهېږم په اسلام باندې مين ېې
مسلمانه له قرآنه ځان خبرکړه

په هرامراوهرنهي دې ځان پوه کړه
د قرآن له هرفرمانه ځان خبرکړه

ستا د دين اودنيا دواړوسمون غواړي
د قيام له دې آرمانه ځان خبرکړه

Leave A Reply