غزل/ سپوږمۍ

0 313

بنګړی می په لاسونو کی په جنګ اموخته شوی
سندره لری په لیچو کی په شرنګ اموخته شوی

بس لږ چی په مستی شی خپل مدار غمی غمی کړی
مات مات شی پښتنو غوندی په ننګ اموخته شوی

نو څه وکړم لالیه چی دی خوب ته نه پریږدی بس
باڼه می زورور دی شوخ او شنګ اموخته شوی

سازونه دبنګړو مې غږ له زړونو راوباسې
غزل سره همزولو په اهنګ اموخته شوی

نو څه که ترې وچت دې ځليدونکي واړه ستوري
سپوږمۍ نه به رنګ اخلى چې په رنګ اموخته شوي

 

Leave A Reply